ลิ้งหน่วยงานราชการ ไทยตำบล
ลิ้งหน่วยงานราชการ อปท


ทำเนียบกองคลัง

 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

  

 

นางวิภาวดี  ทาลุมพุก

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

น.ส.ละมุด  ปัญญาไวย์

จพง.การเงินและบัญชี

นางนงลักษณ์  บรรณาลัย

นักวิชาการจัดเก็บราได้

   

น.ส.ดารุณี ไชยสมศรี
ผช.จพง.ธุรการ

นายยุทธนา  อุทุมพร

ผช.จพง.ธุรการ

 

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย   อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด