ลิ้งหน่วยงานราชการ ไทยตำบล
ลิ้งหน่วยงานราชการ อปท


ทำเนียบกองช่าง

 

 

 


ผอ.กองช่าง

 


 

 

นายมณเฑียน  เสาะสมบูรณ์
ผช.ช่างโยธา

นายอภิวัฒน์  ลำโกน
ผช.ช่างไฟฟ้า

นายอมร  อ่อนหนองหว้า
ผช.จพง..ธุรการ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย   อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด