ลิ้งหน่วยงานราชการ ไทยตำบล
ลิ้งหน่วยงานราชการ อปทประวัติตำบลหนองทัพไทย

สภาพทั่วไปของตำบล

      ประวัติความเป็นมาของตำบลหนองทัพไทย
        เมื่อสมัยก่อน ขึ้นกับตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ที่ขึ้นกับตำบลโพธิ์ใหญ่มี บ้านหนองทัพไทย หมู่ที่ ๑,๒ บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งหมื่น หมู่ที่ ๘,๑๔ บ้านทุ่งแสน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๓ ส่วนบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปักษา หมู่ที่ ๗,๑๒ และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๑ ขึ้นตำบลหนองฮี อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
        ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้แยกจากตำบลโพธิ์ใหญ่ มาขึ้นกับตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากนั้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งตอนแรกมีเพียง ๘ หมู่บ้านต่อมาจึงขอแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก ๖ หมู่บ้านรวมเป็น ๑๔ หมู่บ้าน ขึ้นกับตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
        ผู้นำตำบลหนองทัพไทย (กำนันตำบลหนองทัพไทย)

๑.  นายสุด  พิลาจันทร์
๒.  นายบุดสี  พิลาจันทร์
๓.  นายพรมมา  โทสมบูรณ์
๔.  นายชูศักดิ์  แก้วภูมิแห่ (ควบ ๒ ตำแหน่ง คือ กำนัน และ ประธานบริหาร)
๕.  นายสุวรรณ  นามคำ
๖.  นายเทพสุริยา  เหล็กศรี
๗.  นายประมวล  ปกติ
๘.  นายชาลี  บุตรดา
๙.  นายประวัติ  มงกุฎ

        ครั้งก่อนตำบลหนองทัพไทย ยังเป็นรูปแบบของสภาตำบล ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเปลี่ยนจากสภาตำบล มาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต. หนองทัพไทย) ซึ่งประกอบด้วยผู้นำ อบต. (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) มีดังต่อไปนี้

๑.  นายชูศักดิ์  แก้วภูมิแห่    (แต่งตั้งวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๙) ควบ ๒ ตำแหน่ง ปี ๒๕๓๙ – ๒๕๔๓)
๒.  นายสี  พิลาจันทร์          (เลือกตั้งวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๓) ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗)

๓.  นายชัชวาล  บรรณาลัย  (เลือกตั้งวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑
๔.  นายอัฐพล  ลาดบัวผัน    (เลือกตั้งวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑) ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕
๕.  นายวิระ  เสมัง               (เลือกตั้งวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

        สำหรับปลัด อบต. คนแรก คือ นายวิทยา  โคตรพรหม บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๓๙ (คนปัจจุบัน)

ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับถือศาสนาพุทธ
        ประเพณีท้องถิ่น บุญข้าวกี่ บุญบั้งไฟ ลอยกระทง และบุญผเหวด

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย   อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด