ลิ้งหน่วยงานราชการ ไทยตำบล
ลิ้งหน่วยงานราชการ อปท


ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการควบคุมภายในตามเรียบคณะกรรมตรวจเงินแผนดิน....2017-12-02    ดาวน์โหลด


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2561-2564  2017-12-02  ดาวน์โหลด


 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย   อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด