ลิ้งหน่วยงานราชการ ไทยตำบล
ลิ้งหน่วยงานราชการ อปท


ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการควบคุมภายในตามเรียบคณะกรรมตรวจเงินแผนดิน....2017-12-02    ดาวน์โหลด


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2561-2564  2017-12-02  ดาวน์โหลด


 คณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

สถิตรับร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ประกาศแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)

 เอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินและงบอื่นๆ  ประจำปี ๒๕๖๑

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะ ๕  ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

รายงานสรุปผลการดำเนินตามมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย   อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด