ลิ้งหน่วยงานราชการ ไทยตำบล
ลิ้งหน่วยงานราชการ อปท


วิสัยทัศน์

"บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่  ฟื้นฟูเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตทีดี  มีวัฒนธรรม  นำความผาสุกถ้วนหน้า"

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย   อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด