องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
คณะผู้บริหาร

นายวีระ เสมัง
นายก อบต.
083 3525698

กำลังดำเนินการปรับปรุงข้อมูล


กำลังปรับปรุงขอมูล
เลขานุการ