องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
คณะผู้บริหาร

นายสถิตย์ โชติขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย
081-0567185

นายณรงค์ สุขประเสริฐ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
087-2186293

นายทองเติม สีดาพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
087-2558606

นายบุญช่วย พิลาสมบัติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
094-5268805