องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
สมาชิกสภา

นายบรรลุ เภาโพนงาม
ประธานสภา

นายพงษ์ศักดิ์ สิงห์พลทัน
รองประธานสภา

นายมนตรี เกียรติพันธ์
เลขา

นายบุญมี บุญโสภา
ส.อบต. หมู่ที่1

นายสมพร ลาดบัวผัน
ส.อบต. หมู่ที่1

นางนัชรินทร์ บุบผาจีน
ส.อบต. หมู่ที่2

นายเตรียม โททัพไทย
ส.อบต. หมู่ที่2

นายประพัน แสนวัฒน์
ส.อบต. หมู่ที่3

นายจำรัส คำชมภู
ส.อบต. หมู่ที่3

นายชม ชามะกรม
ส.อบต. หมู่ที่4

นายคูณ เดชไทย
ส.อบต. หมู่ที่4

นางเยาวพรรณ แสนคาร
ส.อบต. หมู่ที่5

นางบวร โมคภา
ส.อบต. หมู่ที่5

นางวารุณี เสนาบุตร
ส.อบต. หมู่ที่6

นส.นันทพร จันดาสงค์
ส.อบต. หมู่ที่6

นายบุญจันทร์ เพ็งศรี
ส.อบต. หมู่ที่7

นายสมบัติ ไชยโย
ส.อบต. หมู่ที่7

นายพิทยา คันธมาลย์
ส.อบต. หมู่ที่8

นายประวิทย์ จันทร์สุข
ส.อบต. หมู่ที่10

นายวิเชียร แสนวัฒน์
ส.อบต. หมู่ที่10

นางทองจันทร์ ดิษฐวิเศษ
ส.อบต. หมู่ที่11

นางสำรอง จิตหงสา
ส.อบต. หมู่ที่11

นายวิชัย สาชะนำ
ส.อบต. หมู่ที่12

นายวิเชียร เรืองมนตรี
ส.อบต. หมู่ที่12

นายประมวล จันทุม
ส.อบต. หมู่ที่13

นางพรพิศ เรื่องสม
ส.อบต. หมู่ที่13

นายสุพจน์ โคหนองบัว
ส.อบต. หมู่ที่14