องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
สำนักปลัด

นางชนิดาภา บุญแดนไพร
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสงวน โพธิ์แสง
นิติกร

นายนรินทร์ ทอนศรี
นักทรัพยากรบุคคล

นางญาณิพัชญ์ พรมราช
นักวิชาการสาธารณสุข

นายยุทธนา อุทุมพร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายบรรดาศักดิ์ ภาโคกทม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชาติ น้อยห้างหว้า
จพง.ป้องกันและบรรเทาสารณภัย

นายอนุชา ศรีเมือง
จพง.ธุรการ

นางกัลนิกา ชารีดา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางศิริลักษณ์ พิลาสมบัติ
ผช.จพง.นักพัฒนาชุมชน

นายไชยา เบ้าช้างเผือก
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธวัชชัย วรรณวงค์
ผช.นักวิชาการเกษตร

นายปัญญา มารินทา
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวธนัญญา จันโสภา
ผช.จพง.สาธารณสุข

นายเสกสิทธิ์ วลัยศรี
ผช.จพง.ธุรการ