องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
สำนักปลัด

นายมนตรี เกียรติพันธ์
ปลัด อบต.

นางวัฒนา กาบิลพงษ์
รองปลัด อบต.

นางชนิดาภา บุญแดนไพร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นายสงวน โพธิ์แสง
นิติกร

นายนรินทร์ ทอนศรี
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนพีรดา สามิบัติ
นักพัฒนาชุมชน

นางญาณิพัชญ์ พรมราช
นักวิชาการสาธารณสุข

นายยุทธนา อุทุมพร
นักจัดการงานทั่วไป

นายบรรดาศักดิ์ ภาโคกทม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชาติ น้อยห้างหว้า
จพง.ป้องกันฯ

นายอนุชา ศรีเมือง
จพง.ธุรการ

นางกัลนิกา ชารีดา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางศิริลักษณ์ พิลาสมบัติ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

นายธวัชชัย วรรณวงค์
ผช.นักวิชาการเกษตร

นายไชยา เบ้าช้างเผือก
ผช.จพง.ป้องกันฯ

นายปัญญา มารินทา
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวธนัญญา จันโสภา
ผช.จพง.สาธารณสุข

นายเสกสิทธิ์ วลัยศรี
ผช.จพง.ธุรการ