องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
กองช่าง

พ.จ.อ.ปัญญา ปีเจริญ
นักจัดการงานช่าง

นายอมร อ่อนหนองหว้า
ผช.จพง.ธุรการ

นายมนเฑียน เสาะสมบูรณ์
ผช.ช่างโยธา

นางสาวนิตยา จันทร์ทองแท้
ผช.ช่างโยธา

นายอภิวัฒน์ ลำโกน
ผช.ช่างไฟฟ้า