องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
วันที่ : 13 เมษายน 63   View : 138