องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อธนาคารขยะ บ้านหนองคู หมู่ที่ 13 วันที่ ผู้ชม
กิจการธนาคารขยะ

กิจการธนาคารขยะ...

12 พ.ย. 63 85
ระเบียบกองทุน

ระเบียบกองทุน...

13 ม.ย. 63 129
คณะกรรมการกองทุน

คณะกรรมการกองทุน...

13 ม.ย. 63 119
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ...

13 ม.ย. 63 114