องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อธนาคารขยะ บ้านหนองคู หมู่ที่ 13 วันที่ ผู้ชม
กิจการธนาคารขยะ

กิจการธนาคารขยะ...

12 พ.ย. 63 50
ระเบียบกองทุน

ระเบียบกองทุน...

13 ม.ย. 63 93
คณะกรรมการกองทุน

คณะกรรมการกองทุน...

13 ม.ย. 63 83
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ...

13 ม.ย. 63 83