องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน...

13 ม.ย. 63 76
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน...

13 ม.ย. 63 68
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น

การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น...

13 ม.ย. 63 71
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ...

13 ม.ย. 63 70
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.

รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ....

13 ม.ย. 63 69