องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 เมษายน 65 View : 278
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :