องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 ม.ย. 66 126
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 28 ม.ย. 66 124
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 125
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 121
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 119
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 28 ม.ย. 66 125
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ 28 ม.ย. 66 118
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 28 ม.ย. 66 126
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 28 ม.ย. 66 123
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 27 ม.ย. 66 122
รายงานผลดตามนโยบาย No Gift Policy 27 ม.ย. 66 98
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Polocy 27 ม.ย. 66 100
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัต 27 ม.ย. 66 100
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 27 ม.ย. 66 102
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 27 ม.ย. 66 95
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 27 ม.ย. 66 97
แนวปฏิบัติการจัดกาาเรื่องร้องเรียนการ 27 ม.ย. 66 98
การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กร ตามมาตรฐาน 21 ม.ย. 65 396
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 21 ม.ย. 65 413
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 21 ม.ย. 65 420
นโยบายไม่รับของขวัญ 21 ม.ย. 65 391
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 21 ม.ย. 65 391
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 21 ม.ย. 65 393
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 21 ม.ย. 65 419