องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศการติดตามประเมินผลแผล 2564 27 มิ.ย. 65 226
รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 22 ม.ย. 65 276
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) 22 ม.ย. 65 264
แผนการดำเนินงานประจำปี 22 ม.ย. 65 280
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 22 ม.ย. 65 278
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) 22 ม.ย. 65 268
ข้อบัญญัติงบประมาณ 22 ม.ย. 65 288
ประกาศ ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 9 ส.ค. 64 423
การประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 9 มิ.ย. 64 536
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 14 พ.ค. 64 514
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 14 พ.ค. 64 500
ผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 11 พ.ค. 64 512
แผนดำเนินงาน 2564 22 ม.ย. 64 526
แผนพัฒนาท้องถิ่น 22 ม.ย. 64 543