องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ผลการดำเนิงงานประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 29 ม.ย. 66 123
รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 29 ม.ย. 66 121
แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 29 ม.ย. 66 126
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 28 ม.ย. 66 127
ข้อบัญญัติงบประมาณ 22 ม.ย. 65 430
ประกาศ ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 9 ส.ค. 64 525
การประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 9 มิ.ย. 64 670
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 14 พ.ค. 64 640
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 14 พ.ค. 64 619
ผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 11 พ.ค. 64 632
แผนดำเนินงาน 2564 22 ม.ย. 64 650
แผนพัฒนาท้องถิ่น 22 ม.ย. 64 671