องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
Social Network​
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย
https://www.facebook.com/NongtupthaiCity/?ref=py_c
E-mail :nongtupthai76901@gmail.com


View : 1044