องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”

E-Service

One Stop Service

กรอกข้อมูลเพื่อส่งแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่พิจารณา


เรื่องที่ยื่นออนไลน์ :  
ชื่อ :  
สกุล :  
เบอร์โทรติดต่อกลับ :  
อีเมล์ติดต่อกลับ :  
ส่งเอกสาร :  
คลิก เพื่อเพิ่มไฟล์เอกสารแนบ
อักขระ :  
  ผู้ยื่นได้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว คลิก

หมายเหตุ
1. ผู้ยื่นคำขอดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลในใบคำขอต่างๆ และแนบเอกสารในช่อง ส่งฟอร์มเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง พิจารณาเอกสาร
3. แจ้งผลการดำเนินงานทางเบอร์โทรหรืออีเมลที่ผู้ยื่นคำขอแจ้งใว้