องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
แบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน   14 ม.ย. 63 396
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   30 มี.ค. 63 395
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ อบต.หนองทัพไทย   30 มี.ค. 63 382