องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”

หัวข้อ ผู้ตั้ง
ขอรับเงินเยียวยา โควิด

2021-04-22 13:57:56 (ดู 221)

สมชาย
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม \"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K\" วันที่ 20 - 22 ม.ค. 64 จ.อุบลราชธานี

2021-01-14 15:11:57 (ดู 282)

Yotathai
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม \" การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา \" วันที่ 9 - 11 ก.พ. 64 จ.อุบลราชธานี

2021-01-14 15:11:43 (ดู 276)

Yotathai
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ายังคราบ ​

2020-10-15 11:06:46 (ดู 326)

พรเทพ
ยังมีหน้ากากอนามัยแจกอยู่ไหมครับ

2020-04-30 14:25:44 (ดู 377)

คนดี
ติดต่อราชการต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่ค่ะ

2020-04-30 12:34:36 (ดู 384)

สุจิตรา
หัวข้อ Q-A :  
รายละเอียด :  
ผู้ตั้ง :  
อักขระ :