องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 
137 หมู่ที่ 2  ​ตำบลหนองทัพไทย
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45150

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร : 043-565178
E-mail : nongtupthai58@hotmail.com

 
View : 624