องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 เมษายน 65 View : 268
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :