องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กพ.66 16 ก.พ. 66 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มค. 66 16 ก.พ. 66 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค.65 16 ก.พ. 66 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.65 16 ก.พ. 66 41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 16 ก.พ. 66 26
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 15 ก.พ. 66 34
งบแสดงฐานะการเงิน 22 มิ.ย. 65 207
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 22 ม.ย. 65 265
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 22 ม.ย. 65 296
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง 22 ม.ย. 65 292
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 22 ม.ย. 65 281
สลิปเงินเดือน 3 ก.ย. 64 503
รายผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 14 พ.ค. 64 428
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 14 พ.ค. 64 427
ข้อบัญญัติงบประมาณ 14 พ.ค. 64 432