องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
คณะผู้บริหาร

นายสถิตย์ โชติขันธ์
นายก อบต.หนองทัพไทย
081-056-7185

นายณรงค์ สุขประเสริฐ
รองนายก อบต.หนองทัพไทย
087-218-6293

นายทองเติม สีดาพันธ์
รองนายก อบต.หนองทัพไทย
087-255-8606

นายบุญช่วย พิลาสมบัติ
เลขานุการนายก อบต.
094-526-8805

นายมนตรี เกียรติพันธ์
ปลัด อบต.หนองทัพไทย
089-580-4157

นางวิภาพร สีโร
รองปลัด อบต.หนองทัพไทย
087-153-2501