องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวหน้าส่วนราชการ

นายมนตรี เกียรติพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
089 5804157

นางวิภาพร สีโร
รองปลัด อบต.

นางชนิดาภา บุญแดนไพร
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสุพรรณี วงค์จอม
ผู้อำนวยกองคลัง

นายสุรศิลป์ ภูหินกอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

นางอารยา คำจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ