องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
กิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... วันที่ 17 มี.ค. 64 (ดูู 637)

นายอำเภอตรวจเยี่ยมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

นายอำเภอตรวจเยี่ยมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา... วันที่ 17 มี.ค. 64 (ดูู 618)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธาน 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธาน 2564... วันที่ 17 มี.ค. 64 (ดูู 1428)

สำรวจสุนัขและแมว 2564

สำรวจสุนัขและแมว 2564... วันที่ 17 มี.ค. 64 (ดูู 541)

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในพื้นตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 2 ธ.ค. 63 (ดูู 539)

ประชุม ประชาคม เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุม ประชาคม เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพ... วันที่ 12 พ.ย. 63 (ดูู 625)

ออกเยีย่มบ้านแนะนำบริบาล

ออกเยีย่มบ้านแนะนำบริบาล... วันที่ 3 พ.ย. 63 (ดูู 630)

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพประจําปี 2563

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดวันที่ 25 สิงหาคม 2563... วันที่ 25 ส.ค. 63 (ดูู 617)

โครงการกำจัดขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รวบรวมขยะอันตรายในชุมชนนำส่งต่อที่จังหวัดร... วันที่ 21 ส.ค. 63 (ดูู 682)

โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส ห่างไกลโรคและโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชนตำบลหนองทัพไทย

วันที่ 20 สิงหาคม 2563... วันที่ 20 ส.ค. 63 (ดูู 554)

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมด้วยนักเ... วันที่ 14 ส.ค. 63 (ดูู 601)

พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร

12 สิงหาคม 2563... วันที่ 12 ส.ค. 63 (ดูู 599)

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

เนื้อหา... วันที่ 5 ส.ค. 63 (ดูู 573)

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 4 สิงหาคม 2563... วันที่ 4 ส.ค. 63 (ดูู 640)

ลานกีฬา ในพื้นที่ตำบลหนองทัพไทย

ลานกีฬาตำบลหนองทัพไทย... วันที่ 4 ส.ค. 63 (ดูู 589)

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562... วันที่ 31 ก.ค. 63 (ดูู 614)

สำรวจข้อมูลภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2562 อบต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

สำรวจข้อมูลภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2562 อบต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 25 มิ.ย. 63 (ดูู 621)

โครงการให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายถุงยังชีพ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด Covid-19

โครงการให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายถุงยังชีพ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร... วันที่ 12 พ.ค. 63 (ดูู 692)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย... วันที่ 30 ม.ย. 63 (ดูู 664)

ประชุมประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

ประชุมประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย... วันที่ 30 ม.ย. 63 (ดูู 640)