องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”


บริการยื่นเอกสารออนไลน์
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆในการยื่นเรื่องประสานงานกับเรา โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเรื่องด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่จบในหน่วยงานของเรา ท่านสามารถใช้งานระบบ E-Services ในรูปแบบ One Stop Service โดยคลิกเลือกแบบฟอร์มที่ท่านต้องการ ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1


 แบบยื่นคำร้อง   

-การขอใช้ห้องประชุม หรือสถานที่ราชการ
-การขอข้อมูลเอกสาร 
-การขอความช่วยเหลือต่างๆ
-แจ้งเหตุร้องทุกข์
-แจ้งเหตุรำคาญ 
-ขอความอนุเคราะห์ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.

 


 

 การขอจดทะเบียนพาณิชย์
-แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
-เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
-หนังสือมอบอำนาจ 


 

 แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ
-แบบลงทะเบียน 
-กรณีผู้สูงอายุมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นเอกสารแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจมาด้วย 
มายเหตุ โปรดเตรียมไฟล์เอกสารแนบประกอบคำขอให้ครบถ้วน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าบัญชีสมุดธนาคาร หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2

-ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร pdf เพื่อเตรียมยื่นให้กับเรา

-ยื่นเอกสารออนไลน์ให้กับเรา  เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการยื่นเอกสารออนไลน์

 


การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

1.คำร้องตามแบบฟอร์มของท่านจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และเสนอผู้บริหารทราบและมอบส่วนงานรับเรื่องดำเนินการต่อไป

2.เรื่องของท่านจะถูกแจ้งผลการดำเนินงานกลับไปตามอีเมลล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุไว้

3.หากผลการดำเนินงานล่าช้าท่านสามารถติดต่อเรา 

 
 
View : 948