องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
กองการศึกษา

นางอารยา คำจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

น.ส.จุรีรัตน์ พิพัฒน์ธนโกศล
นักวิชาการศึกษา

นางสุภาวดี เภาเจริญ
ครู

นางสุนี โชติขันธ์
ครู

นางอมร เรืองมนตรี
ครู

นางวิภาวรรณ สมสุทัย
ครู

นางสาวอรุณี เดชไทย
ครู

นางจันเพ็ญ ศรีสนธ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกัลกมล บุญเย็น
ผู้ดูแลเด็ก

นางบวรลักษณ์ เคนโยธา
ผู้ดูแลเด็ก

นางศิรินาถ โทสมบรูณ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางเสาวนีย์ บุบผามาลา
ผช.นักสันทนาการ