องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
กองคลัง

นางสาวสุพรรณี วงค์จอม
ผอ.กองคลัง

นางวิภาวดี ทาลุมพุก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวธัญญพรรษ สำโรงแสง
จพง.การเงินและบัญขี

นายยุทธนา อุทุมพร
นักวิชาการพัสดุ

นางบุษรารัตน์ ลัดดา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวปรียาภรณ์ ดิษฐ์สุุุนนท์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวดารุณี ไชยสมศรี
ผช.จพง.พัสดุ

นางสาววิไลพร ตั้งกิจ
ผช.จพง.ธุรการ