องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
สำนักปลัด

นางชนิดาภา บุญแดนไพร
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสงวน โพธิ์แสง
นิติกร

นายนรินทร์ ทอนศรี
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุจิญ กูณกัน
นักพัฒนาชุมชน

นางญาณิพัชญ์ พรมราช
นักวิชาการสาธารณสุข

นายชาติ น้อยห้างหว้า
จพง.ป้องกันและบรรเทาสารณภัย

นายบรรดาศักดิ์ ภาโคกทม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางศิริลักษณ์ พิลาสมบัติ
ผช.จพง.นักพัฒนาชุมชน

นายอนุชา ศรีเมือง
จพง.ธุรการ

นางสาวธนัญญา จันโสภา
จพง.สาธารณสุข

นายไชยา เบ้าช้างเผือก
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางกัลนิกา ชารีดา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธวัชชัย วรรณวงค์
ผช.นักวิชาการเกษตร

นายปัญญา มารินทา
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวนิภาวรรณ วงค์น้ำคำ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายเสกสิทธิ์ วลัยศรี
ผช.จพง.ธุรการ

นายสุรินทร์ชัย น้อยโพนทัน
ผช.นักทรัพยากรบุคคล