องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
สมาชิกสภา

นายบรรลุ เภาโพนงาม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

นายประสิทธิ์ จันทร์สุข
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมนตรี เกียรติพันธ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจำรัส คำหงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

นางนัชรินทร์ บุบผาจีน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นายบุญโฮม จันทร์สุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

นางสุเพียงเพ็ญ วงศ์มั่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นางสาวนันทพร จันดาสงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นายบุญจันทร์ เพ็งศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

นายจิตรกร รุ่งราม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

นายวิชัย ถิ่นทัพไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

นายคมกฤช จิตหงสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

นางทัศนี ภาษี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

นางพรพิศ เรืองสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

นายสุพจน์ โคหนองบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14