องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (09) 23 มี.ค. 67 66
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (08) 23 มี.ค. 67 70
แผนพัฒนาท้องถิ่น (07) 22 มี.ค. 67 72
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 29 ม.ย. 66 243
รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 29 ม.ย. 66 267
แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 29 ม.ย. 66 281
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 28 ม.ย. 66 238
ข้อบัญญัติงบประมาณ 22 ม.ย. 65 544
ประกาศ ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 9 ส.ค. 64 600
การประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 9 มิ.ย. 64 770
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 14 พ.ค. 64 731
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 14 พ.ค. 64 717
ผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 11 พ.ค. 64 730
แผนดำเนินงาน 2564 22 ม.ย. 64 745
แผนพัฒนาท้องถิ่น 22 ม.ย. 64 770