องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: โครงการจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดทุ่งรังษี หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งหมื่น
ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ดำเนินการ “ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
วันที่ : 9 สิงหาคม 65   View : 196