องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 19 ม.ย. 67 50
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 ม.ย. 67 74
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.หนองทัพไทย พ.ศ. 2567 18 ม.ย. 67 76
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 18 ม.ย. 67 57
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกาารทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ม.ย. 67 69
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 ม.ย. 66 241
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 28 ม.ย. 66 238
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 248
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 232
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 28 ม.ย. 66 225
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 28 ม.ย. 66 228
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ 28 ม.ย. 66 237
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 28 ม.ย. 66 251
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 28 ม.ย. 66 218
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 27 ม.ย. 66 223
รายงานผลดตามนโยบาย No Gift Policy 27 ม.ย. 66 167
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Polocy 27 ม.ย. 66 171
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัต 27 ม.ย. 66 168
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 27 ม.ย. 66 174
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 27 ม.ย. 66 166
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 27 ม.ย. 66 167
แนวปฏิบัติการจัดกาาเรื่องร้องเรียนการ 27 ม.ย. 66 167
การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กร ตามมาตรฐาน 21 ม.ย. 65 492
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 21 ม.ย. 65 508
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 21 ม.ย. 65 514
นโยบายไม่รับของขวัญ 21 ม.ย. 65 487
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 21 ม.ย. 65 493
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 21 ม.ย. 65 482
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 21 ม.ย. 65 538